Privacybeleid Wild van de Veluwe

https://www.WildvandeVeluwe.nl

Over ons privacybeleid

Wild van de Veluwe geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Wild
van de Veluwe. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/10/2020, met het publiceren van
een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
AndersVimexx. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partij gedeeld. AndersVimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersVimexx is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen
beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en
corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de
toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies
van data te voorkomen.

Webhosting

Vimexx
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen
over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. [AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Woocommerce
Wij verzamelen reviews via het platform van [AANBIEDER]. Als u een review achterlaat via [AANBIEDER] dan
bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. [AANBIEDER] deelt deze gegevens met
ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. [AANBIEDER] publiceert uw naam en woonplaats
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan [AANBIEDER] contact met u opnemen om een toelichting
op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en emailadres met [AANBIEDER]. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review
achter te laten. [AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van
de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan [AANBIEDER] toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [AANBIEDER] derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw
verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Wild van de Veluwe op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet
ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Wild van de Veluwe. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
overige Google-diensten en producten.
Cookies van derde partijen

COOKIE NAME DURATION PURPOSE
woocommerce_cart_hash session Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
woocommerce_items_in_cart session Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
wp_woocommerce_session_ 2 days Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.
woocommerce_recently_viewed session Powers the Recent Viewed Products widget.
store_notice[notice id] session Allows customers to dismiss the Store Notice.
COOKIE NAME DURATION PURPOSE
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion] 2 days Allows dashboard users to dismiss Marketplace suggestions, if enabled.
woocommerce_dismissed_suggestions__[context] 1 month Count of suggestion dismissals, if enabled.
tk_ai session Stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the dashboard (/wp-admin) area and is used for usage tracking, if enabled.
Naam cookie Duur Functie
jetpackState[message] sessie Slaat het statusbericht op dat wordt teruggevoerd naar de gebruiker bij meerdere aanvragen
over module-activatie.
jetpackState[error] sessie Slaat het fouttype van de status op dat wordt teruggevoerd naar de gebruiker bij meerdere aanvragen over module-activatie.
jetpackState[error_description] sessie Slaat de foutbeschrijving van de status op die wordt teruggevoerd naar de gebruiker bij meerdere aanvragen over module-activatie.
jetpackState[module] sessie Slaat de modulenaam van de status op die wordt teruggevoerd naar de gebruiker bij meerdere aanvragen over module-activatie.
jetpackState[privacy_checks] sessie Slaat modules op die mogelijk aanvullende privacygerelateerde verificatie voor privésites bevatten, zodat we deze op een gepaste manier aan de gebruiker kunnen communiceren.
jetpackState[php_errors] sessie Slaat alle aangetroffen PHP-fouten op net voordat de uitvoering van PHP wordt afgesloten.
jetpackState[deactivated_plugins] sessie Slaat de namen van elke standalone plugin op die moet worden gedeactiveerd door Jetpack, zodat deze kunnen worden teruggekoppeld naar de gebruiker.
jetpackState[network_nag] sessie Slaat een true-waarde op als Jetpack via het netwerk is geactiveerd en de plugin bij de gebruiker moet aangeven dat deze Jetpack moet koppelen aan een onderliggende site in het netwerk.
Naam cookie Duur Functie
jpp_math_pass 1 dag Onthoudt of een gebruiker een Math Captcha heeft voltooid als bewijs dat het een persoon betreft.

Veilig aanmelden

Naam cookie Duur Functie
jetpack_sso_redirect_to 1 uur Maakt het mogelijk om redirect-URL’s op te slaan, wat noodzakelijk is om Secure Sign On te laten werken.
jetpack_sso_remember_me 1 uur Slaat me-waarden lokaal op, in plaats van dat ze steeds moeten worden doorgestuurd naar WordPress.com.
jetpack_sso_wpcom_name_{HASH} 1 week of gewist na succesvolle login Onthoudt de weergavenaam van WordPress.com die op de inlogpagina moet worden weergegeven.
jetpack_sso_wpcom_gravatar_{HASH} 1 week of gewist na succesvolle login Onthoudt de URL van de Gravatar-afbeelding die op de inlogpagina moet worden weergegeven.
jetpack_sso_original_request 1 uur Slaat de URL van het oorspronkelijke inlogverzoek op.
jetpack_sso_nonce 10 minuten Gebruikt voor nonce-verificatie.

Statistieken

Naam cookie Duur Functie
stnojs 2 dagen De Stats-functie stelt dit cookie in, dat alleen voor het beheerdersgebied is bestemd, wanneer de gebruiker verzoekt om statistiek-rapporten te bekijken wanneer javascript is uitgeschakeld.

Algemene analyse

Naam cookie Duur Functie
tk_ai sessie Slaat een willekeurig gegenereerde, anonieme ID op. Deze wordt alleen gebruikt in het beheerdersgebied en wordt gebruikt voor het bijhouden van algemene analyses.

Bannerwidget voor cookies en toestemmingen

Naam cookie Duur Functie
personalized-ads-consent Tijd wordt geconfigureerd door de site-eigenaar. De standaardtijd is 180 dagen. Onthoudt de status van de acceptatie van (cookie-gebaseerde) advertenties door gebruikers. Dit cookie wordt alleen ingesteld op sites waarop Jetpack Ads wordt uitgevoerd.
eucookiewet Tijd wordt geconfigureerd door de site-eigenaar. De standaardtijd is 180 dagen. Onthoudt de status van de acceptatie van het gebruik van cookies door gebruikers.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Wild van de Veluwe
ZWOLSEWEG 204 7312TC APELDOORN Nederland T (068) 205-5113 E wildvandeveluwe@gmail.com
Contactpersoon voor privacyzaken
Daniël Stouthamer

Menu